Про центр | Загальна інформація
Загальна інформація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (рішення Чугуївської міської ради Харківської області ХХХVII сесії VII скликання № 1251-VII від 16.10.2018 року) є закладом охорони здоров’я – комунальним, унітарним, некомерційним підприємством, що надає медичну допомогу будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України, а також вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я у м. Чугуєві.

Підприємство є правонаступником усього майна, всіх прав та обов’язків реорганізованого шляхом перетворення КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я «ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ» ЧУГУЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Комунальний заклад охорони здоров’я «Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Чугуївської міської ради Харківської області був створений рішенням Чугуївської міської ради Харківської області ХХII сесії VII скликання № 730-VII від 21.08.2017 року, робота закладу почалась з 01.02.2018 року.

Основною метою створення Підприємства є надання первинної медичної допомоги будь-яким особам та здійснення управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я.

Предметом діяльності Підприємства є:

 • медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню;

 • забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку;

 • організація надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку, у тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги;

 • проведення профілактичних щеплень;

 • планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів;

 • консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо ведення здорового способу життя;

 • взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта;

 • організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

 • забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

 • упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

 • проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності;

 • направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою працездатності;

 • участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;

 • участь у державних, регіональних, міських програмах щодо організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я;

 • участь у державних, регіональних, міських програмах щодо скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та законодавством;

 • участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги населенню та шляхів їх вирішення;

 • надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо розробки планів розвитку первинної медичної допомоги;

 • медична практика;

 • визначення потреби Підприємства та населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

 • моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів;

 • забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників Підприємства;

 • зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

 • залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

 • закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

 • координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями, а також з іншими службами, що опікуються добробутом населення, зокрема соціальними службами, та правоохоронними органами;

 • надання будь-яким особам будь-яких платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до законодавства України;

 • надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

 • передача в оренду чи платне користування майна у порядку, визначеному законодавством України та цим Статутом;

 • надання будь-яких послуг іншим фізичним та юридичним особам, враховуючи положення законодавства України та цього Статуту;

 • забезпечення медичним супроводом міських заходів;

-організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо.

В своїй діяльності Підприємство  керується Конституцією України, Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування та  Статутом.

 

Приєднані документи
Переглядів: 1140
Дата публікації: 21:40 06.10.2019
© КП "Чугуївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги"
BingoBest